top of page

ÇALIŞMA ALANLARI

Borçlar Hukuku.jpg
BORÇLAR HUKUKU

Tasarrufun iptaline ilişkin davalar, sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları, haksız fiilden kaynaklanan davalar, eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, Sigortanın taraf olduğu ve trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, kasko sigortası ile ilgili rûcuen tazminat davaları, değer kaybına yönelik davalar.

gayrimenkul.jpg
GAYRİMENKUL HUKUKU

Kira ilişkisinden kaynaklanan davalar, kira tespiti ve uyarlama davaları, taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal ve tescil istemli davalar, geçit hakkı istemi.

icra%20iflas_edited.jpg
İCRA VE İFLAS HUKUKU

Kira borcundan kaynaklanan icra takipleri ve tahliye, kambiyo senedine dayalı icra takipleri, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan icra takipleri, ilamsız ve ilamlı icra takipleri, istihkak davaları, sıra cetveline itiraz ve şikâyet davaları, cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri, iflas ve konkordato süreci.

kat mülk.jpg
KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar, site yönetiminin aidat alacağına yönelik davalar, kat malikleri kurulu kararlarına karşı açılacak iptal davaları, yönetim planından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

ticaret.jpg
TİCARET HUKUKU

Ticari alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davalar, ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar, ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları.

tüketici.jpg
TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenen sözleşmelerden kaynaklanan davalar, tüketici hakem heyetine başvuru süreci, tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar.

Conseil_d'Etat,_Paris.jpg
İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil, disiplin, sicil, performans, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini memurluk sırasında kaybetme nedeniyle göreve son verme işlemleri, görevde yükselme ve unvan değişikliği davaları, atama ve görev yeri değişikliği, emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemleri, emeklilik işlemleri, imar mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan davalar, iskan mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar..

bottom of page