top of page

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ÜRÜN İADE EDİLMEDİĞİ SÜRECE BEDELE FAİZ UYGULANAMAYACAĞI HAKKINDA.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2017/2720 E. ,  2019/11401 K. ve 20.11.2019 T. Kararı

MAHKEMESİ:Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı-... Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıdan fatura karşılığı 7.091,06 TL bedelle muhtelif mobilyalar satın aldığını, yatak odası takımının tamamen ayıplı çıktığını, teknik servisin 2 defa geldiğini, ancak onarım, değişim veya bedel iadesi yapmadıklarını ileri sürerek; ürünün davalıya iadesini ve satış bedelinin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne, 6502 sayılı yasanın 11/1-a maddesi uyarınca davacının ürünleri iadesi koşuluyla 6.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Dava konusu ürünün davacının elinde olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Hükmün ilk fıkrasında bedelin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınmasına şeklinde hüküm kurulmuştur. Ürün davalı tarafa iade edilmediği sürece bedele faiz uygulanamaz. Davacı iade tarihinden itibaren faiz isteyebilir. Bu yönün gözardı edilmesi bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK’nun 438/7. maddesi gereğidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle birinci bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent gereğince hükmün 1. fıkrasında yazılı “... dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine“ ibaresinin hükümden çıkartılarak yerine “...ürünün iadesi tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine“ sözlerinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan 410,00 TL harcın davalı-... Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.'ye iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bottom of page