top of page

BORÇLUNUN NAFAKA ÖDEMEKLE SORUMLU TUTULABİLMESİ İÇİN, ÇOCUĞUN ALACAKLI YANINDA BULUNMASI GEREKTİĞİ, AKSİNİN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLECEĞİ HAKKINDA.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/4065 E. , 2018/9641 K. ve 11.10.2018 T. Kararı

MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

 

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Alacaklı tarafından borçlu aleyhine boşanma ilamına istinaden müşterek çocuk için hükmedilen iştirak nafakasının tahsili için başlatılan ilamlı takibe karşı borçlu icra mahkemesine başvurarak, sair itiraz ve şikayetlerinin yanısıra talep edilen nafakaların ödendiğini, ayrıca 01.9.2012 ile 01.02.2014 tarihleri arasında çocuğun borçlunun yanında kalması nedeniyle bu dönem için nafaka yükümlülüğünün bulunmadığını ileri sürerek itfa nedeniyle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda şikayetin kısmen kabulüne ve takip tarihi itibariyle 16.718,00 TL bakiye borç olarak takibin devamına karar verilmiş, hüküm borçlu tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda; borçlunun şikayet dilekçesinde, takip dayanağı ilam ile velayeti anneye verilen müşterek çocuk ...'nın, borçlu baba yanında kaldığı yönünde iddiası bulunmakta olup, bu iddia yönünden borçlunun tanık deliline dayandığı ve çocuğun bu tarihlerdeki okul kayıtlarının araştırılmasının istendiği, alacaklının 21.01.2015 havale tarihli cevap dilekçesinin 10. bendindeki beyanı ile de müşterek çocuğun babanın yanında kaldığı iddiasının doğru olduğunun belirtildiği görülmüştür. Lehine nafakaya hükmedilen çocuk yönünden, borçlunun nafaka ödemekle sorumlu tutulabilmesi için, çocuğun alacaklı yanında bulunması gerekir. Borçlu, bunun aksini ileri sürerek, velayeti alacaklıya bırakılan müşterek çocuğun bir süre kendisinin yanında kaldığından bahisle bakım ve giderlerinin kendisi tarafından karşılandığını iddia etmekte olup, bu iddiası her türlü delille ispatlanabilir. O halde, mahkemece; borçlunun, müşterek çocuk ...'nın, baba yanında kaldığı döneme ilişkin iddiası ile ilgili delilleri toplanıp incelendikten sonra, gerektiğinde ek bilirkişi raporu da alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, alacaklının kabul beyanı da göz ardı edilerek eksik inceleme ile yazılı

şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bottom of page