top of page

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİNDE, ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇUNUN OLUŞMAYACAĞI, SUÇUN OLUŞMASI İÇİN HACİZ YOLUYLA TAKİBE GİRİŞİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2020/3550 E.  ,  2020/9501 K. ve 10.11.2020 T. Kararı

MAHKEMESİ           :İcra Ceza Mahkemesi           

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;     Sanık hakkında “Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi” başlatıldığı, İİK’nın 331/1 maddesinde düzenlenen “Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudu Eksiltmek” suçunun oluşması için haciz yoluyla takibe girişilmesi gerektiği anlaşılmakla, yasal unsurları oluşmayan suç bakımından sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken mahkumiyetine karar verilmesi,         Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 10/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page